Algemene voorwaarden

Definities


'MakeID': MakeID, Acacialaan 31, 9080 Lochristi, ondernemingsnummer BE0896.785.982.

'klant': iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met MakeID een overeenkomst aangaat.

'producten': domeinnamen, hosting, visuele presentaties zoals websites, video's, powerpoints, visuals en ander grafisch materiaal.

'diensten': het verlenen van ondersteuning bij het registreren van domeinnamen en hostingpakketten, consultancy over webdesign, advisering rond online aanwezigheid in de meeste ruime zin, ...

MakeID heeft het recht de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen. Door het gebruik van de website van MakeID en/of het bestellen van diensten of producten aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden. MakeID kan beroep doen op derden wanneer dit vereist is voor de correcte uitvoering van een overeenkomst met de klant.

MakeID is bereikbaar via 'www.makeid.be'.

Overeenkomsten


Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een offerte aan de klant is bezorgd en na akkoord van de klant met deze offerte. MakeID en klant komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Daarnaast komen MakeID en klant overeen dat zonder een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening ook een overeenkomst tot stand komt. MakeID zal hiervoor electronische bestanden bijhouden en deze gelden als bewijs.

Betaling


Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW en andere taksen. MakeID houdt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen. Facturen worden electronisch verstuurd. Indien klant facturen per post wil ontvangen, zal een administratieve kost worden aangerekend. MakeID hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Klachten dienen ingediend te worden binnen een week na factuurdatum. MakeID behoudt zich het recht om websites offline te halen indien de klant niet overgaat tot betaling binnen de gestelde termijn en na 3 schriftelijke herinneringen. 

Domeinnamen en hosting


Domeinnaam- en hostingovereenkomsten gelden voor een bepaalde duur van één jaar. Daarna worden zij automatisch en stilzwijgend hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van éénjaar. Eén van de partijen kan op eenvoudige schriftelijke kennisgeving ten minste één maand voor de afloop van termijn de overeenkomst beëindigen. Domeinnamen worden geregistreerd onder toezicht van de Belgische regulator voor domeinnamen: DNS (www.dns.be)

MakeID draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derde. 

MakeID levert serverruimte en hostinggerelateerde diensten as is. De server kan gevoelig zijn voor storingen, downtime, stagnatie, snelheidsverlies, en zo verder. De klant kan eventuele verliezen daardoor niet verhalen op MakeID. 
De klant is geenszins gerechtigd materiaal online te plaatsen in strijd met de openbare orde of goede zeden, noch materiaal welk inbreuk maakt op diverse intellectuele eigendomsrechten van derden. MakeID behoudt zich het recht voor om onmiddellijk het inbreukmakend materiaal te verwijderen van de serverruimte nadat de klant op de hoogte werd gebracht. Bovendien mag de klant geen illegale activiteiten (zoals bijvoorbeeld spammen, DDOS aanvallen, en zo verder) ontplooien of overmatige traffic genereren waardoor de servers van MakeID onredelijk belast worden. MakeID kan op basis hiervan ook beslissen om de overeenkomst met de klant eenzijdig te beëindigen. De klant heeft in bovenstaande gevallen geen recht op enige teruggave.

Aansprakelijkheid

MakeID is in geen enkel geval aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant.  

MakeID koopt bepaalde goederen of diensten bij toeleveranciers aan bestemd voor wederverkoop. MakeID kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij een technische, toevallige, opzettelijke, onopzettelijke, grove of nalatige fout van de toeleverancier. MakeID verbindt zich ertoe ondersteuning en advies te geven aan de klant waar mogelijk. MakeID kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor de bewezen en werkelijk geleden schade die voortvloeit uit een vooraf gesloten overeenkomst. De eventuele schadevergoeding zal in geen geval groter zijn dan het totaalbedrag van de diensten zoals zij werden vermeld op de factuur aan de klant. Bovendien kan voor diensten slechts worden teruggevorderd tot 3 maand voor datum van de schade.

Garantie

Voor de door MakeID geleverde producten en diensten geldt een wettelijke garantie. Indien het product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de klant MakeID hiervan uiterlijk binnen de zeven werkdagen volgend op de levering hiervan schriftelijk in kennis te stellen. De eventuele vergoeding die hieruit volgt, kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de klant. Opzettelijke veranderingen toegebracht door de klant aan het product of de dienst of het niet kunnen voorleggen van een originele factuur of geldend betaalbewijs en diverse niet limitatieve nalatigheden, zijn reden waardoor de garantie komt te vervallen.

Op maat bestelde en gemaakte producten of diensten komen niet in aanmerking voor de wettelijk voorziene teruggave of deactivatie.


In geval van overmacht  (o.a. spammen, hacking, enzovoort) is MakeID niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. MakeID heeft het recht haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Persoonsgegevens


De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het opmaken van overeenkomsten en facturen. De persoonsgegevens van de klant zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, consulteerbaar via de MakeID website. 

Intellectuele eigendom


Alle intellectuele eigendomsrechten blijven van MakeID.

Toepasselijkheid


Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.